Privacyverklaring PijnCoach HAARLEM

PijnCoach HAARLEM gevestigd aan Adriaan Stoopplein 8, 2051 KA Overveen, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.pijncoachhaarlem.nl
Adriaan Stoopplein 8
2051 KA Alkmaar
06 120 32 123
info@pijncoachhaarlem.nl


E. de Ruiter is de functionaris Gegevensbescherming van PijnCoach HAARLEM.
Zij is te bereiken via info@pijncoachhaarlem.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken


PijnCoach HAARLEM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Na klikken op een advertentie (bv Facebook):

 • Anonieme gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Anonieme gegevens over de internetbrowser en apparaat type
  Na aanmelding voor de gratis OPSTEKER (nieuwsbrief), gratis minicursus, gratis
  MP3, gratis video(serie)
 • Voor- en achternaam
 • Mailadres
  Na aanschaf van een online cursus of als je klant bent:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Mailadres
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
  die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
  echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
  te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
  kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
  dan contact met ons op via support@zoninjeleven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PijnCoach HAARLEM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze OPSTEKER (nieuwsbrief) of aangevraagde gratis product
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  Geautomatiseerde besluitvorming
  PijnCoach HAARLEM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
  die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
  genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
  medewerker van PijnCoach HAARLEM) tussen zit.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  PijnCoach HAARLEM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
  persoonsgegevens:
  Persoonsgegevens – zolang je klant bij ons bent en zolang de gegevens relevant zijn om je te
  kunnen bereiken.
  Personalia: 7 jaar, op voorschrift van de Belastingdienst
  Adresgegevens: zo lang je klant bij ons bent en tenminste 7 jaar, op voorschrift van de
  Belastingdienst, maar ook om je facturen te kunnen sturen.
  Overige gegevens >7 jaar, te verlengen indien nodig.
  Zolang je staat ingeschreven voor de OPSTEKER bewaren we van jou:
 • Voor- en achternaam
 • Mailadres
  Je gegevens worden opgeslagen in Autorespond. Meer informatie over de beveiliging van
  gegevens door Autorespond is hier terug te vinden: https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/
  Ben je klant, dan worden je gegevens bewaard in het boekhoudprogramma Snelstart.
  Zodra je je uitschrijft voor de OPSTEKER of je via email afmeldt als deelnemer van een van
  mijn (online) programma’s, worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  PijnCoach HAARLEM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
  indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
  wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
  van jouw gegevens. PijnCoach HAARLEM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  PijnCoach HAARLEM gebruikt functionele, analytische en technische cookies. Een cookie is een
  klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
  computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
  werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
  werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
  website optimaliseren en ervoor zorgen dat alles goed werkt.
  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
  meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
  van je browser verwijderen.
  Zie voor een toelichting:
  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
  heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
  bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PijnCoach HAARLEM en
  heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
  indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
  een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb
  je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
  verzoek naar info@pijncoachhaarlem.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
  van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
  mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
  PijnCoach HAARLEM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
  link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PijnCoach HAARLEM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@pijncoachhaarlem.nl.

© 2022 PijnCoach HAARLEM
Adriaan Stoopplein.nl
2051 KA Overveen
06 120 32 123
www.pijncoachhaarlem.nl
info@pijncoachhaarlem.nl
KvK 66770653